Algemene Voorwaarden

Afhaalmenu.com

Artikel 1 Definities
Algemene Voorwaarden – onderhavige voorwaarden
Afhaalmenu: Afhaalmenu.com is een handelsnaam van Lautenbach Media, gevestigd te Hoppekampweg 7B, 9321 BD, Peize en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 011520600000.
Restaurant: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die bij of via Afhaalmenu goederen of diensten afneemt.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Afhaalmenu en Restaurant betreffende levering van diensten, van welke Overeenkomst deze Algemene Voorwaarden integraal deel uitmaken.
Restaurant: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die bij of via Afhaalmenu goederen of diensten afneemt.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van– iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op Afhaalmenu gevestigd te Peize, verder te noemen “Afhaalmenu”, te leveren producten en diensten van welke aard dan ook,
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven en treden in de plaats van andere, van toepassing verklaarde algemene voorwaarden.
2.2 – In het geval dat zowel de algemene voorwaarden als de algemene voorwaarden van cliënt van toepassing zijn, prevaleren deze algemene voorwaarden.
2.3 – Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 – Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
2.5 – Afhaalmenu is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Afhaalmenu zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden ten minste een week voordat deze in werking treden bekend maken.

Artikel 3 Totstandkoming van een overeenkomst
3.1 – Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, komt de overeenkomst tot stand zodra Afhaalmenu de aanvraag van Restaurant schriftelijk heeft bevestigd, dan wel vanaf het moment dat Afhaalmenu met de feitelijke uitvoering is begonnen.
3.2 – Wanneer in deze Algemene Voorwaarden wordt aangegeven dat een handeling schriftelijk dient te geschieden, wordt daarmee ook bedoeld per e-mail.
3.3 – Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
3.4 – Afhaalmenu behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, een verzoek tot het verrichten van diensten te weigeren.

Artikel 4 Ontbinding en beëindiging
4.1 – Restaurant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien Restaurant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen. 4.2 – In geval van verzuim van Restaurant is Afhaalmenu gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan Restaurant en/of het door Restaurant eventueel aan Afhaalmenu verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
4.3 – Afhaalmenu is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien Restaurant surseance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. gebruiker zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 5 Aanbiedingen en offertes
5.1 – Alle aanbiedingen en offertes door Afhaalmenu, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
5.2 – Alle aanbiedingen en offertes verliezen hun geldigheid na verloop van 30 dagen na dagtekening, tenzij anders is aangegeven.
5.3 – Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe
afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Afhaalmenu.
5.4 – Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Afhaalmenu ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
6.1 – Afhaalmenu zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De tussen Afhaalmenu en Restaurant te sluiten Overeenkomst draagt het karakter van een inspanningsverbintenis. Afhaalmenu kan niet garanderen dat zijn diensten en system ten alle tijden ononderbroken zullen functioneren.
6.2 – Goederen gelden als geleverd, zodra Afhaalmenu de goederen bij Restaurant heeft afgeleverd of heeft laten afleveren. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van Restaurant.
6.3 – De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Afhaalmenu steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.
6.4 – Afhaalmenu is niet gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen partijen in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

Artikel 7 Prijzen
7.1 – Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door Afhaalmenu aan Restaurant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van Restaurant.
7.2 – De in de aanbiedingen van Afhaalmenu weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging
plaatsvindt, is Afhaalmenu gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, heeft Restaurant het recht de
overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

Artikel 8 Betalingen
8.1 – Klanten van Restaurant hebben de mogelijkheid om bestellingen online af te rekenen. Indien een Restaurant is gekoppeld met Mollie.com, zal de verdere finaciele afhandeling plaats vinden tussen Restaurant en Mollie BV.
8.2 – Afhaalmenu is niet verantwwordelijk voor storingen in het betalingsverkeer.

Artikel 9 Garantie
9.1 – Indien door Afhaalmenu aan Restaurant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan Restaurant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan Restaurant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.
9.2 – Indien een beroep op garantie van Restaurant gegrond zou zijn, zal Afhaalmenu de te leveren producten -naar de keuze van Afhaalmenu- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Restaurant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden.
9.3 – Alle eventuele garantieverplichtingen van Afhaalmenu vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door Restaurant of door Restaurant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien Restaurant of een derde zonder toestemming van Afhaalmenu wijzigingen in de door Afhaalmenu geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

Artikel 10 Reclamaties
10.1 – Eventuele klachten over een door Afhaalmenu geleverd product of een door Afhaalmenu geleverde dienst, dienen terstond door Restaurant aan Afhaalmenu schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 14 dagen na levering van de producten of diensten zijn verstreken, kan door
Restaurant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet Restaurant Afhaalmenu, binnen 7 dagen nadat het gebrek aan Restaurant bekend is geworden of bekend kon zijn, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.
10.2 – Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Afhaalmenu niet verplicht retourzendingen van Restaurant te accepteren. Inontvangstname van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Afhaalmenu van de door Restaurant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij Restaurant, totdat de producten door Afhaalmenu zijn gecrediteerd.
10.3 – Indien Restaurant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Afhaalmenu het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij Restaurant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
11.1 – Alle door Afhaalmenu te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Afhaalmenu, zolang Restaurant enige vordering van Afhaalmenu, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.
11.2 – Restaurant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Afhaalmenu te bewaren.
11.3 – Restaurant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de
gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.
11.4 – Indien Restaurant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Afhaalmenu tekort schiet of Afhaalmenu goede grond heeft te vrezen dat Restaurant in die verplichtingen tekort zal schieten, is Afhaalmenu gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Restaurant zal medewerking verlenen en Afhaalmenu te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de Afhaalmenu. Na terugneming zal Restaurant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die Restaurant met Afhaalmenu was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor Afhaalmenu uit de terugneming voortvloeien.

Artikel 12 Onderhoud
12.1 – Afhaalmenu behoudt zich het recht voor diensten te onderbreken indien zij dit in het kader van onderhoud noodzakelijk acht. Restaurant erkent dat het uitvoeren van onderhoud onderbrekingen in het verlenen van de diensten kan veroorzaken. Afhaalmenu mag hiertoe, onder meer, de volgende
handelingen (laten) uitvoeren: het controleren van bestanden of/of data op signalen van onveilige of illegale handelingen, computeraanvallen en computervirussen.

Artikel 13 Overmacht
13.1 – Afhaalmenu is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Afhaalmenu opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Afhaalmenu niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
13.2 – Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Afhaalmenu zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Afhaalmenu als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Afhaalmenu of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het
transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Afhaalmenu.
13.3 – Indien Afhaalmenu bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Restaurant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 – Afhaalmenu is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Restaurant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Afhaalmenu.
14.2 – De totale aansprakelijkheid van Afhaalmenu zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Afhaalmenu aan Restaurant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
14.3 – Afhaalmenu is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover Restaurant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
14.4 – Afhaalmenu is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste beschrijvingen, prijzen, openingstijden, bezorggebieden, acties, kortingen, kortingscodes en spaarkaarten et cetera. Door Restaurant verzochte wijzigingen dienen na uitvoering door Afhaalmenu te worden gecontroleerd door
Restaurant.
14.5 – Indien de applicatie van Afhaalmenu niet langer dan 48 uur niet bereikbaar is, heeft Restaurant het recht om de overeenkomst per direct op te zeggen. Afhaalmenu zal deze opzegging binnen 24 uur verwerken. De abonnementskosten van de lopende maand zullen door Afhaalmenu gerestitueerd worden.
14.7 – Bij berekening van het onder 14.5 & 14.6 genoemde aantal uren wordt uitgegaan van kantooruren. Weekend- en feestdagen worden niet meegerekend.

Artikel 15 Gegevens van derden
15.1 – Indien Restaurant een koppeling met een derde partij wenst, heeft Afhaalmenu het recht om deze bestellingen op zijn server op te slaan.
15.2 – Indien Restaurant een bestelling handmatig invoert, heeft Afhaalmenu het recht om deze bestelling op zijn server op te slaan.
15.3 – Afhaalmenu slaat de gegevens van klanten van Restaurant op in een klantenbestand. Dit klantenbestand wordt door Afhaalmenu gebruikt voor administratieve en technische zaken. Geanonimiseerde data wordt tevens ingezet voor statistieken, in lijn met het privacybeleid van
Afhaalmenu.

Artikel 16 Intellectueel eigendom
16.1 – Afhaalmenu heeft het recht om de naam, het logo en het intellectueel eigendom van Restaurant te gebruiken voor het ontwikkelen van de bestelwebsite.
16.2 – Restaurant staat er jegens Afhaalmenu voor in dat Restaurant volledig gerechtigd en bevoegd is om het door hem aangeleverde auteursrechtelijk beschermd werk te gebruiken en door Afhaalmenu te laten gebruiken.
16.3 – Restaurant verzekert dat publicatie van de door hem geleverde illustratie(s) geen inbreuk maakt op het auteursrecht of enig ander recht van een derde en, voor zover de illustraties uit een of meer portretten bestaan, dat toestemming van de geportretteerde(n), voor zover wettelijk vereist, is
verleend. Indien Restaurant niet de benodigde toestemming van een derde heeft verkregen, zal Restaurant dit bij levering aan Afhaalmenu schriftelijk melden en verbindt hij zich om de feiten te melden die van belang kunnen zijn om te beoordelen of toestemming alsnog is vereist.
16.4 – Restaurant is verantwoordelijk voor enige aanspraak van een derde jegens Restaurant en/of Afhaalmenu betreffende de inhoud van het werk, op grond van een inbreuk op het auteursrecht.

Artikel 17 Domeinnaam
17.1- Indien Restaurant ervoor kiest om de registratie van een domeinnaam via Afhaalmenu te laten verlopen, kan Afhaalmenu ervoor kiezen om de domeinnaam op zijn naam te laten registeren. Restaurant blijft echter te allen tijde rechthebbende en houder van de domeinnaam. Afhaalmenu beheert de domeinnaam omwille van technische en administratieve redenen.

Artikel 18 Samenwerkingen en koppelingen
18.1 Afhaalmenu biedt koppelingen aan met verschillende bestelplatforms en kassasystemen. Indien het restaurant gebruik maakt van een dergelijke koppeling is het restaurant zelf verantwoordelijk voor eventuele noodzakelijke verwerkersovereenkomsten in lijn met de wet AVG indien persoonsgegevens worden uitgewisseld.

Artikel 19 Verwerkersovereenkomst
19.1 – Met het accepteren van deze Algemene Voorwaarden gaat het Restaurant tevens akkoord met de Verwerkersovereenkomst in Bijlage 1.

Artikel 20 Geschillen en toepasselijk recht
20.1 – Op een met Afhaalmenu gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
20.2 – Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Afhaalmenu ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.
Neem in het geval van vragen en / of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden contact op met Afhaalmenu via info@afhaalmenu.com of 06-36493405.

Bijlage 1: Verwerkersovereenkomst
Verwerkersovereenkomst Afhaalmenu
A. Wij zijn met u een samenwerking aangegaan vanwege het verrichten van diensten voor uw organisatie. U neemt bij ons het Afhaalmenu Totaalpakket af, waarmee klanten direct bij uw restaurant of organisatie bestellingen kunnen plaatsen.
Wij verwerken daarbij persoonsgegevens van betrokkenen (restauranthouder, klanten, restaurantgasten, etc.) om bestellingen en betalingen te kunnen verwerken. Daarnaast hebben wij toegang tot uw klantenbestand om service aan uw organisatie te kunnen verlenen.
Daarnaast gebruiken wij de gegevens voor geanonimiseerde statistieken. Wij verwerken onder meer de volgende data: NAW-gegevens, e-mail, telefoonnummer, betaalgegevens, IP-adres, het gebruikte apparaat, het besturingssysteem, browsergegevens.
B. Wij zijn – vanwege het uitvoeren van deze Onderliggende opdracht én met betrekking tot de Persoonsgegevens die Wij hierbij zullen Verwerken – aan te merken als “Verwerker” en U als “Verantwoordelijke”. In deze Overeenkomst leggen We onze wederzijdse rechten en verplichtingen vast.

Partijen komen het volgende overeen:
1. Definities
In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen gebruikt. De betekenis van die begrippen is hieronder verduidelijkt. De genoemde begrippen worden in deze Overeenkomst met een hoofdletter geschreven. Veelal wordt in de opsomming hieronder gebruik gemaakt van de omschrijving van het begrip uit de wet- en regelgeving op het gebied van privacy.
Betrokkene: Degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.
Verwerker: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
Sub-verwerker: Een andere verwerker die door de Verwerker wordt ingezet om ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten.
Verwerkingsverantwoordelijke / Verantwoordelijke: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
Bijzondere Persoonsgegevens: Dit zijn gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke
identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Alsmede persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen.
Datalek / Inbreuk in verband met persoonsgegevens: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
Derden: Anderen dan U en Wij en Onze Medewerkers.
Meldplicht Datalekken: De verplichting tot het melden van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (in sommige gevallen) aan Betrokkene(n).
Medewerkers: Personen die werkzaam zijn bij U of bij Ons, ofwel in dienstbetrekking dan wel tijdelijk ingehuurd.
Onderliggende opdracht: De opdracht zoals hierboven bedoeld in de overwegingen onder A.
Overeenkomst: Deze verwerkersovereenkomst.
Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de Betrokkene”) die in het kader van de
“Onderliggende opdracht” worden verwerkt; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan
worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Persoonsgegevens van gevoelige aard: Persoonsgegevens waarbij verlies of onrechtmatige Verwerking kunnen leiden tot (onder meer) stigmatisering of uitsluiting van Betrokkene , schade aan de gezondheid, financiële schade of tot (identiteits)fraude.
Tot deze categorieën van persoonsgegevens moeten in ieder geval worden gerekend:
• Bijzondere persoonsgegevens
• Gegevens over de financiële of economische situatie van de Betrokkene
• (Andere) gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering
of uitsluiting van de Betrokkene
• Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens
• Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude
Verwerken / Verwerking: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening. De AVG vervangt de Wet
bescherming persoonsgegevens per 25 mei 2018.

2. Toepasselijkheid en looptijd
2.1 Deze Overeenkomst is van toepassing op iedere Verwerking die door Ons als Verwerker wordt gedaan op basis van de Onderliggende opdracht, gegeven door U als Verantwoordelijke.
2.2 Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de Onderliggende opdracht van kracht wordt en eindigt op het moment dat wij geen Persoonsgegevens meer onder ons hebben die wij in het kader van de Onderliggende Opdracht voor u verwerken. Het is niet mogelijk om deze Overeenkomst tussentijds op te zeggen.
2.3 Artikel 6 en 7 van deze Overeenkomst blijven gelden, ook nadat de Overeenkomst (of de Onderliggende opdracht) is geëindigd.

3. Verwerking
3.1 Wij Verwerken de Persoonsgegevens uitsluitend op de manier die Wij met U hebben afgesproken in de Onderliggende opdracht. Dit Verwerken doen Wij niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze Onderliggende opdracht. De Verwerking vindt plaats volgens Uw schriftelijke instructies, tenzij Wij op grond van de wet- of regelgeving verplicht zijn om anders te handelen. Indien een instructie, naar onze mening, een inbreuk maakt op de AVG stellen wij U daarvan onmiddellijk in kennis.
3.2 De Verwerking vindt plaats onder Uw verantwoordelijkheid. Wij hebben geen zeggenschap over het doel en de middelen van de Verwerking en nemen geen beslissingen over zaken als het gebruik van Persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor u verwerkte Persoonsgegevens
en het verstrekken van Persoonsgegevens aan Derden. U moet ervoor zorgen dat U het doel en de middelen van de Verwerking van de Persoonsgegevens duidelijk heeft vastgesteld. De zeggenschap over de Persoonsgegevens berust nooit bij Ons.
3.3 U bent wettelijk verplicht de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. In het bijzonder dient u vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het Verwerken van de Persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat Wij voldoen aan de op ons als
Verwerker van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de Verwerking van Persoonsgegevens en de afspraken die We hebben gemaakt in deze Overeenkomst.
3.4 Wij zorgen ervoor dat alleen Onze Medewerkers toegang hebben tot de Persoonsgegevens. De uitzondering hierop is opgenomen in artikel 3.5. Wij beperken de toegang tot Medewerkers voor wie de toegang noodzakelijk is voor hun werkzaamheden, waarbij de toegang beperkt is
tot Persoonsgegevens die deze Medewerkers nodig hebben voor hun werkzaamheden. Wij zorgen er bovendien voor dat de Medewerkers die toegang hebben tot de Persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met Persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.
3.5 Wij kunnen andere verwerkers (Sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de Onderliggende opdracht, bijvoorbeeld als deze Subverwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken waarover Wij niet beschikken.
Als het inschakelen van Sub-Verwerkers tot gevolg heeft dat deze Persoonsgegevens gaan Verwerken dan zullen wij die Sub-Verwerkers (schriftelijk) de verplichtingen uit deze Overeenkomst opleggen. Met ondertekening van deze Overeenkomst geeft u toestemming voor het inschakelen van de Sub-Verwerkers die genoemd zijn in de Bijlage die bij deze Overeenkomst hoort. Over het inschakelen van overige Sub-Verwerkers zullen wij u vooraf
informeren en in de gelegenheid stellen hiertegen bezwaar te maken.
3.6 Voor zover mogelijk verlenen Wij bijstand bij het vervullen van Uw verplichtingen om verzoeken om uitoefening van rechten van Betrokkenen af te handelen. Als Wij (rechtstreeks) verzoeken ontvangen van Betrokkene(n) om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of
verwijdering van Persoonsgegevens), dan zenden Wij deze verzoeken door naar U. U handelt deze verzoeken zelf af, waarbij Wij U natuurlijk behulpzaam kunnen zijn als Wij in het kader van de Onderliggende opdracht toegang hebben tot deze Persoonsgegevens.
3.7 Wij zullen de Persoonsgegevens alleen Verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Wij hierover met U andere afspraken hebben gemaakt. Deze afspraken leggen Wij Gezamenlijk schriftelijk vast, of per e-mail. Met ondertekening van deze Overeenkomst geeft u
toestemming voor de Verwerkingen buiten de EER die in de bij deze Overeenkomst horende Bijlage worden genoemd.
3.8 Als Wij een verzoek krijgen om Persoonsgegevens ter beschikking te stellen dan doen Wij dit alleen als het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie. Bovendien beoordelen Wij eerst of Wij van mening zijn dat het verzoek bindend is, of dat Wij op grond van gedragsen beroepsregels aan het verzoek moeten voldoen. Als er geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stellen Wij U op de hoogte van het verzoek. Wij proberen dat op zodanig korte termijn te doen, dat het voor U mogelijk is om eventuele rechtsmiddelen tegen de verstrekking van de Persoonsgegevens in te stellen. Als Wij U op de hoogte mogen stellen dan zullen Wij ook met U overleggen over de wijze waarop en welke gegevens Wij ter beschikking zullen stellen.

4. Beveiligingsmaatregelen
4.1 Wij hebben beveiligingsmaatregelen genomen om de beschikbare persoonsgegevens te beschermen.
4.2 U heeft zich goed geïnformeerd over de beveiligingsmaatregelen die Wij hebben genomen en bent van mening dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de Persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de Verwerking.
4.3 Wij informeren U als een van de beveiligingsmaatregelen substantieel wijzigt.
4.4 Wij bieden passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen. Als U de wijze waarop Wij de beveiligingsmaatregelen naleven wilt laten inspecteren, dan kunt U hiertoe een
verzoek aan Ons doen. Wij zullen hierover Gezamenlijk met U afspraken maken. De kosten van een inspectie zijn voor Uw rekening. U stelt aan Ons een kopie van het inspectierapport ter beschikking.

5. Datalekken
5.1 Als er sprake is van een Datalek dan stellen Wij U daarvan op de hoogte. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit Datalek hebben ontdekt, of zo snel mogelijk nadat wij daarover door Onze Sub-verwerkers zijn geïnformeerd. Nadere afspraken over de wijze waarop zijn opgenomen in artikel 11 van deze Overeenkomst. Wij zullen U daarbij voorzien van de informatie die U redelijkerwijs nodig heeft om – indien nodig – een juiste en volledige melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de Betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken c.q. wij zenden de melding van onze Sub-verwerker aan u door. Ook van de door Ons, of onze Sub-verwerker, naar aanleiding van het Datalek genomen maatregelen houden Wij U op de hoogte.
5.2 De melding van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) Betrokkene(n) is altijd Uw eigen verantwoordelijkheid.
5.3 Het (bij)houden van een register van Datalekken is altijd Uw eigen verantwoordelijkheid.

6. Geheimhoudingsplicht:
6.1 Wij houden de van u verkregen Persoonsgegevens geheim en verplichten Onze Medewerker en eventuele Sub-verwerkers ook tot geheimhouding.

7. Aansprakelijkheid
7.1 U staat er voor in dat de Verwerking van Persoonsgegevens op basis van deze Overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van Betrokkene(n). 7.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door U niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. U vrijwaart ons ook voor aanspraken van Derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die Derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten die Wij in verband daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan Ons worden opgelegd ten gevolge van Uw handelen.
7.3 De in de Onderliggende opdracht en daarbij behorende algemene voorwaarden overeengekomen beperking van Onze aansprakelijkheid is van kracht op de verplichtingen zoals opgenomen in deze Overeenkomst, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst en /of de Onderliggende opdracht nimmer tot overschrijding van de beperking kan leiden.

8. Overdraagbaarheid Overeenkomst
8.1 Het is voor U en Ons, behalve als Wij Gezamenlijk schriftelijke anders afspreken, niet toegestaan om deze Overeenkomst en de rechten en de plichten die samenhangen met deze Overeenkomst over te dragen aan een ander.

9. Beëindiging en teruggave / vernietiging Persoonsgegevens
9.1 Als de Onderliggende opdracht wordt beëindigd dan zullen Wij de door U aan Ons verstrekte Persoonsgegevens aan U terug overdragen of – als U Ons daarom verzoekt – vernietigen. Wij zullen uitsluitend een kopie van de Persoonsgegevens bewaren als Wij hiertoe op grond van wet- of (beroeps)regelgeving verplicht zijn.
9.2 De kosten van het verzamelen en overdragen van Persoonsgegevens bij het eindigen van de Onderliggende opdracht zijn voor Uw rekening. Datzelfde geldt voor de kosten van de vernietiging van de Persoonsgegevens. Als U daarom vraagt dan geven Wij U vooraf een kosteninschatting.

10. Aanvullingen en wijziging Overeenkomst
10.1 Aanvullingen en wijzigingen op deze Overeenkomst zijn alleen geldig als ze op schrift zijn gesteld. Onder “schriftelijk” worden ook wijzigingen begrepen die per e-mail zijn gecommuniceerd, gevolgd door een akkoord per e-mail van de andere partij.
10.2 Een wijziging in de verwerkte Persoonsgegevens of in de betrouwbaarheidseisen, de privacyregelgeving of uw eisen kan aanleiding zijn om deze Overeenkomst aan te vullen of te wijzigen. Indien dit leidt tot significante aanpassingen in de onderliggende opdracht, of wanneer Wij niet kunnen voorzien in een passend niveau van bescherming, kan dit voor Ons reden zijn om de Onderliggende opdracht te beëindigen.

11. Slotbepalingen
11.1 Op Uw verzoek stellen Wij U alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van de in deze Overeenkomst neergelegde verplichtingen aan te tonen. Wij maken audits mogelijk, waaronder inspecties, door U of een door U gemachtigde controleur en dragen er aan bij. De
kosten van dergelijke verzoeken, audits of inspecties zijn voor Uw rekening. Ook eventuele audits bij Onze Sub-verwerkers zijn voor Uw rekening.
11.2 Partijen werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van haar taken.
11.3 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst.
11.4 Deze Overeenkomst is hoger in rang dan andere door Ons met U gesloten overeenkomsten. Als U algemene voorwaarden gebruikt dan zijn deze niet van toepassing op deze Overeenkomst. De bepalingen uit deze Overeenkomst gaan boven de bepalingen in Onze algemene voorwaarden, tenzij expliciet naar een bepaling in de algemene voorwaarden wordt verwezen.
11.5 Als één of meerdere bepalingen in deze Overeenkomst niet geldig blijken te zijn, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen in deze Overeenkomst. Wij treden dan met U in overleg om Gezamenlijk een nieuwe bepaling op te stellen. Deze bepaling zal zoveel als mogelijk in de geest zijn van de ongeldige bepaling, maar dan uiteraard zo vormgegeven dat de bepaling wel geldig is.